Cơ cấu tổ chức

Trường Trung cấp Nghề Du lịch Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 4487/QĐ-UBND ngày 19 tháng 09 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Hiện nay, sơ đồ tổ chức của Trường đang được cơ cấu như sau:

Cơ cấu tổ chức sodo hhtc